Koszty postępowania mediacyjnego.

 Mediacja prowadzona na podstawie postanowienia sądu:

Wynagrodzenie mediatora w zakresie spraw sądowych reguluje Rozporządzenie Ministra
Sprawiedliwości z 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających
zwrotom wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 921), zgodnie
z którym:

 1. W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości
  przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość
  postępowania mediacyjnego.
 2. W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić,
  oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie
  postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne
  100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.
 3. Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w
  związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:
  a) przejazdów- w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących
  wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi
  zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży
  służbowej;
  b) wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego,
  w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych za jedno posiedzenie;
  c) korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 złotych;
 4. W razie nieprzystąpienia stron do mediacji, mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych
  wydatków w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych.
 5.  Wynagrodzenie mediatora, będącego podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku
  od towarów i usług, określone w § 2, oraz wydatki mediatora, o których mowa w § 3,
  podwyższa się o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego
  rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług

Mediacja na wniosek stron:

koszty uzgadniane wg umowy z mediatorem. Istnieje możliwość przeprowadzenia mediacji w miejscu wskazanym przez strony postępowania.