Czym są mediację?

Mediacja to dobrowolna rozmowa stron

w trakcie której dąży się do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia lub ugody pomiędzy stronami sporu. Porozumienie mediacyjne wypracowane przez strony w obecności mediatora jest akceptowalne i satysfakcjonujące dla obu stron konfliktu.

Każda mediacja, nieważne, czy rówieśnicza, rodzinna, szkolna, między firmami itp. powinna kierować się podobnymi zasadami.

Podstawowe standardy mediacji to:

  1. Zasada dobrowolności i zakaz wywierania przez mediatora nacisku na strony
  2. Zasada poufności (obowiązek zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych w związku z przeprowadzoną mediacją)
  3. Zasada bezstronności i zakazu pobierania przez mediatora dodatkowych korzyści wykraczających poza ustalone ze stronami wynagrodzenie
  4. Zasada bezpieczeństwa (godności) stron i dbania o zachowanie ich równowagi
  5. Zasada neutralności (nie opowiada się po żadnej ze stron)
  6. Zasada szybkości i efektywności postępowania
  7. Zasada czuwania przez mediatora nad zgodnością z prawem porozumienia osiągniętego przez strony

źródło: Mediacje MD